Algemene voorwaarden

Cursusjaar 2021-2022

1.1 Cursusjaar
Het cursusjaar loopt van september 2021 t/m juni 2022. De vakantieregeling is afgestemd op de schoolvakanties in de Regio Noord. Elzer Educatie gaat uit van 36 lesweken per seizoen.

1.2 Lessen/Cursussen
Elzer kent twee soorten lessen:

 1. Lessen van onbepaalde duur
  Lessen in de breedste zin van het woord, die periodiek, aaneensluitend worden gegeven en geen specifieke einddatum hebben.
 2. Lessen van bepaalde duur
  Een cursus die bestaat uit lessen, in de breedste zin van het woord, die worden gegeven gedurende een periode met een duur van maximaal één cursusjaar met een specifieke einddatum.

Het onderscheid tussen lessen/cursussen met onbepaalde- en bepaalde duur is van belang voor;

* de wijze van afmelden (zie 5)
* de consequenties bij eventuele lesuitval (zie 6)
* de betalingsmogelijkheden (zie 9)


2. Inschrijven 
Het inschrijven dient te gebeuren via het inschrijfformulier op de website.

a: lessen van onbepaalde duur
Een cursist verbindt zich voor een periode van minimaal 6 maanden aan Elzer Educatie.
b: lessen van bepaalde duur
Inschrijven voor een cursus van bepaalde duur is bindend voor de gehele cursusduur.
c: proefles
Aan een proefles zijn kosten verbonden. Dit bedrag dient voor aanvang van de proefles te zijn betaald.

Het annuleren van de inschrijving is alleen mogelijk als de eerste les nog niet is ingepland en dient schriftelijk (administratie@elzereducatie.nl) te gebeuren. Is de eerste les al ingepland, maar nog niet gegeven, dan is annulering nog mogelijk tot uiterlijk 48 uur vóór de eerste ingeplande les. Deze les wordt echter wel in rekening gebracht.

Inschrijven via de website wordt aangemerkt als zijde de ondertekening van het inschrijfformulier.


3. Tarieven
Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen vóór aanvang van het cursusjaar.

Voor de leeftijdsbepaling is de peildatum op 31 augustus 2021 leidend. Het volwassenentarief van 21 jarigen geldt bijvoorbeeld voor iedereen die voor 31 augustus 2000 geboren is.

Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.


4. Betalingsplichtige (wettelijke vertegenwoordiger)
Als betaling plichtige wordt aangemerkt:
a. degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus 2021 jonger is dan 18 jaar.
b. de cursist die op 31 augustus 2021 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.


5. Betaling lesgeld
Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso of door het overmaken van het totale verschuldigde lesgeld aan Elzer Educatie binnen 10 dagen na het ontvangen van een factuur. Wanneer je je inschrijft bij Elzer Educatie en de eerste les hebt ingepland, is er sprake van een rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst, dit brengt een betalingsverplichting met zich mee.

5.1 Betalen via automatische incasso in termijnen
Bij het betalen in termijnen wordt het lesgeld geïnd door middel van automatische incasso. Bij een automatische incasso houdt ondertekening van het inschrijfformulier tevens in dat de betaling plichtige goedkeuring geeft voor het starten van een automatische incasso. Voor iedere mislukte incasso (doordat er bijvoorbeeld te weinig geld op de rekening staat of de incasso onterecht wordt gestorneerd), wordt er €2,50 extra administratiekosten gerekend.

5.2 Betalen in één keer
Bij betaling van het lesgeld in één keer moet het bedrag binnen 10 dagen vanaf de factuurdatum door Elzer Educatie zijn ontvangen. Inning van factuurbedragen tot €100,- geschied in één keer. Betalingen van korte cursussen kan uitsluitend in één keer plaatsvinden.

5.3 Verzuim betalingen
Indien de cursist in verzuim is in de (tijdig) nakoming van zijn verplichtingen, worden na een betalingsherinnering de rente en redelijke kosten van invordering in rekening gebracht. Elzer educatie behoudt zich het recht om de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten alsook de hieruit vloeiende gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betaling plichtige. Achterstallige betaling kan, zonder dat de lesgeldverplichting vervalt, tot lesontzetting leiden.


6. Opzeggen/uitschrijven

Lessen van onbepaalde duur
Het opzeggen van de lessen dient schriftelijk te gebeuren via administratie@elzereducatie.nl of via het uitschrijfformulier op de website.
Er geldt hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand (na de eerste zes maanden).
Cursisten die het lesgeld voor het volledige seizoen hebben betaald krijgen het teveel betaalde lesgeld teruggestort.
Bij cursisten die via automatische incasso in termijnen betalen wordt er een eindafrekening gemaakt. Mocht er te veel lesgeld betaald zijn wordt dit teruggestort, is er te weinig betaald wordt dit nog geïncasseerd. Voor de eindafrekening berekenen wij de prijs van het aantal gevolgde lessen in de periode van de start tot het einde van de opzegtermijn.

Cursussen van bepaalde duur
De cursist verbindt zich tot deelname voor de bepaalde duur van de cursus (zie ad. 1.2b) Restitutie van lesgeld is hierbij niet mogelijk.


7. Lesuitval
a. Cursussen van onbepaalde duur
De cursist heeft bij een wekelijkse cursus van onbepaalde duur recht op 36 lessen per cursusjaar. Als door toedoen van Elzer Educatie de lessen niet door kunnen gaan, zal Elzer Educatie zich inspannen om de uitgevallen lessen in hetzelfde cursusjaar in te halen. Als dit niet lukt heeft de cursist recht op restitutie van de ontbrekende lessen. Mochten door overheidsmaatregelen lessen niet door kunnen gaan zullen de lessen digitaal gegeven worden.
b. Cursussen van bepaalde duur
De onder a. vermelde bepaling is niet van toepassing op cursussen met bepaalde duur.

8. Verhindering 
Mocht een afgesproken les geen doorgang vinden door verhindering van de docent dan krijgt de cursist eenmalig bericht van de desbetreffende docent. Bij verhindering van de cursist verwacht Elzer Educatie dat de cursist de docent en administratie van Elzer Educatie hiervan op de hoogte brengt zodra het bekend is. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van lesgeld of het volgen van een extra les.

9. Wijziging in groepsgrootte
Vermindering van groepsgrootte gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld door het vertrek van cursisten, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de cursisten die lessen vervolgen. Wel behoudt Elzer Educatie zich het recht voor, deze cursist(en) indien mogelijk en na overleg in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato te verkorten. Indien het in het opvolgende jaar om welke reden dan ook niet mogelijk is aan cursisten die de lessen vervolgen, een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt Elzer Educatie zich het recht voor de cursist een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden. Indien de cursist zich hiermee niet kan verenigen, kan hij of zij uiteraard opzeggen zonder dat de cursist gehouden is aan een opzegtermijn.

10. Promotiemateriaal
Foto’s en videomateriaal die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Elzer Educatie. Mocht de cursist hier bezwaren tegen hebben dan kan hij of zij dit bij inschrijven kenbaar maken.

11. Aansprakelijkheid 
Elzer Educatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Schade aan eigendommen van Elzer Educatie, veroorzaakt door de cursist, zullen op de cursist worden verhaald. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en Elzer Educatie is het Nederlandse recht van toepassing.

12. Overige bepalingen

 • In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Elzer Educatie.
 • Elzer Educatie houdt zich het recht voor tijdens het cursusjaar de lestijd en leslocatie te veranderen.
 • Elzer Educatie houdt zich het recht voor andere docenten in te schakelen dan die in het programma staan vermeld.
 • Bij groepscursussen geldt dat bij instroom tot 1 oktober 2021 het volledige lesgeld is verschuldigd.
 • Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.


13. Gegevens
Bij inschrijving wordt jouw e-mailadres opgeslagen in ons nieuwsbrief bestand. Via de onderstaande link in de nieuwsbrief kun je je hiervoor altijd uitschrijven. Wij slaan je gegevens op in ons klantenbestand zodat wij je ten alle tijden kunnen bereiken. Hier vind je meer informatie over ons privacy beleid