Dit protocol geldt voor alle leerlingen/cursisten, docenten en overige medewerkers van Elzer Educatie. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • Veiligheid van leerlingen/cursisten, docenten en overige medewerkers staat te allen tijde voorop.
 • Focus van dit protocol is hygiëne- en veiligheidsmaatregelen.
 • Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle leerlingen/cursisten, docenten en overige medewerkers.
 • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Leerlingen/cursisten, docenten en overige medewerkers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.
 • Brancheorganisaties en de overheid communiceren over de afspraken.


Harde voorschriften

Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:

 • Volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar
 • We wassen onze handen vaak en goed
 • We schudden geen handen
 • We hoesten in onze elleboog
 • We zitten niet aan ons gezicht
 • We blijven thuis als we, of iemand uit ons gezin, klachten heeft.

De RIVM-richtlijnen schrijven ook hygiënemaatregelen voor. Dat betekent dat op de locatie (bij de ingang van het gebouw) beschikbaar is:

 • Desinfecterende handgel
 • Papieren handdoeken
 • Oppervlaktesprays

 

Protocol Bepalingen

Voor de organisatie:

 • Hygiëneregels hangen op zichtbare plek in onze muziekschool.
 • Regels voor deelnemers en cursisten staan op de website
 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan. Lessen, cursussen en training worden waar mogelijk op afstand gegeven.
 • We zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. Stoelen en werk/lesplekken zijn op anderhalve meter van elkaar verwijderd.
 • We zorgen voor maximale hygiëne, zeep, desinfecteren handgel zijn aanwezig. We wijzen aanwezigen op het belang van handen wassen.
 • We maken algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. We hebben overleg met het schoonmaakbedrijf of verhoging van de schoonmaakfrequentie noodzakelijk is, gezien gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.
 • We maken algemene ruimtes op reguliere wijze schoon. Overleg (met het schoonmaakbedrijf) of verhoging van de schoonmaakfrequentie noodzakelijk is, gezien gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.
 • We maken contactoppervlakken en aanraakpunten in het leslokaal en een schoonmaakster de algemene ruimten meerdere keren per dag schoon op de reguliere wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling.
 • De toiletten sluiten we af voor bezoekers. Schoonmaken gebeurt op de reguliere wijze. Contactpunten en handwas-faciliteiten worden extra schoongemaakt. De frequentie wordt in overleg met het schoonmaakbedrijf vastgesteld.
 • We geven docenten en overige medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de locatie moet worden uitgevoerd.
 • We stellen de aanwezige docenten als protocol-verantwoordelijke aan. Hij/zij spreekt de leerlingen/cursisten aan die zich niet aan het protocol houden.
 • We werken volgens een vooraf opgesteld lesrooster zodat contacten tussen docenten/leerlingen/cursisten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.
 • We maken afspraken met leerlingen/cursisten over het maximaal aantal personen dat naar de locatie komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand). We stemmen het aantal cursisten zodanig af dat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.
 • We laten geen ouders/verzorgers toe binnen onze locatie.
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd door Elzer Educatie.

Voor docenten en overige medewerkers

 • Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 • Afspraken voor lessen worden vooraf afgestemd. Leerlingen/cursisten worden opgehaald uit de daarvoor bestemde wachtruimte.
 • Iedereen komt binnen via de hoofdingang en desinfecteert zijn/haar handen.
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Was vaker je handen
 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoeken
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C). Meld deze klachten bij de administratie, in overleg wordt er een invaller geregeld of kun je de lessen (digitaal) inhalen.
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Houdt je eigen lokaal netjes, maak je eigen materialen schoon. (Sluit na je lessen de ramen, leeg je prullenbak, reinig je instrumenten en materialen en reinig je deurkruk)
 • Als docent/medewerker ben je protocol-verantwoordelijke, dit betekend dat je cursisten die zich niet aan het protocol houden hierop aanspreekt.
 • Iedereen vertrekt door de zijdeur. De laatste docent/medewerkers controleert of alle lampen uitstaan en ramen dichtzijn en vertrekt door de hoofdingang. (Sluit de locatie af)

 

Voor cursisten (en ouders):

 • Ga voordat je naar de muziekschool gaat thuis nog naar het toilet.
 • Kom binnen via de hoofdingang
 • Reinig bij binnenkomst de handen met de desinfecterende gel
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Schud geen handen
 • Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
 • Maak eerst een afspraak voordat je langskomt.
 • Kom zo mogelijk alleen
 • Kom niet te vroeg. (Max. 5 min. voor aanvang les, wacht in de hal tot de docent je ophaalt)
 • Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38c)
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38C) en/of benauwdheidsklachten.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de docent en andere medewerkers.

Voor de locatie:

Algemeen

 • We hangen bij de ingang de hygiëneregels en zorgen dat ze in de hal herhaald worden.
 • We zorgen voor handgel bij de ingang en zien erop toe dat leerlingen/cursisten, docenten en overige medewerkers die gebruiken.
 • We reguleren de looppaden door iedereen door de hoofdingang naar binnen te laten en via de zijingang te laten vertrekken. De gangpaden hebben een breedte van meer dan 1,5 meter.

In de lokalen

 • We zorgen dat tafels/stoelen en instrumenten op 1,5 meter afstand van elkaar staan.
 • We zorgen dat er in elk lokaal papieren zakdoeken, desinfecterende doeken en oppervlaktesprays liggen.
 • Docenten reinigen instrumenten en lesmaterialen tussen alle lessen door met de desinfecterende spray.

Op de gang

 • Door het gebruik van een verschillende in- en uitgang kunnen wij de 1,5 meter afstand op de gang reguleren.
 • Gespreide pauzes als er meerdere opleidingsgroepen zijn.

 

Bij aankomst en vertrek

 • We zien erop toe dat leerlingen/cursisten 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaan.
 • Bij de ingang van de locatie staat de 1,5 meter regel op een poster.
 • We zorgen dat er handgel/ handsanitizer staat.
 • We zetten zoveel mogelijk binnendeuren open zodat deze niet door deelnemers geopend hoeven te worden.

 

1-op-1-les

 • Triage/screening: het informeren naar de gezondheidssituatie van de leerling wordt door de docent gedaan. De dag voorafgaand aan de les heeft de docent contact met de leerling, respectievelijk diens ouders/verzorgers, om navraag te doen conform protocol (i.e. ‘check-gesprek‘);
 • Leerlingen, die vanwege medische of leeftijdsredenen in een risicogroep vallen, krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet in levenden lijve naar de les en krijgen wanneer mogelijk online les;
 • Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
 • Advies is om duidelijk te communiceren met leerlingen en/of ouders/begeleiders hoe de docent en/of de organisatie omgaat met het wel of geen fysieke les kunnen of mogen volgen en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. Dit om discussie aan de deur van het leslokaal te voorkomen;
 • Ventilatie: zorg voor een goede ventilatie van de te gebruiken ruimte.

 

 • De individuele (instrumentale) les is in beginsel live in het leslokaal, tenzij leerling en docent kiezen voor online;
 • Zowel docent als cursist wassen of desinfecteren de handen bij aanvang van de les;
 • De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats, in levenden lijve of online;
 • De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken, eventueel op de grond gemarkeerde, plek;
 • Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp of contrabas;
 • De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd;
 • Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt bij voorkeur voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist. Houd in ieder geval ruim afstand (volgens het KNMO protocol bedraagt dit 2 meter, zie link);
 • Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die worden aangeraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en gaat ten koste van de lestijd, tenzij er afgesproken wordt extra tijd tussen de lessen in te ruimen;
 • Een desinfecterende spray en poetsdoeken moeten in de lesruimte aanwezig zijn;
 • Docenten gebruiken bij voorkeur goed te reinigen instrumenten, bijvoorbeeld met nylonsnaren;
 • De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.

 

Groepslessen en -activiteiten

 • Deurbeleid/triage: de docent of groepsleider informeert vooraf of er gezondheidsklachten zijn die mogelijk op coronabesmetting kunnen duiden (e.g. verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn). Een handreiking voor het stellen van controlevragen is te vinden op de website van het RIVM via deze link. Wanneer blijkt dat een leerling/deelnemer deze klacht(en) heeft, kan de desbetreffende leerling/deelnemer niet mee doen aan de groepsles/-activiteit. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de docent van de groepsles of de leider van de groepsactiviteit zelf.
 • Er is een vaste plek voor iedereen in de les-/repetitieruimte. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke markeringen aangegeven.
 • Cursisten/leerlingen/deelnemers gaan bij voorkeur voorafgaand aan de les/activiteit thuis naar het toilet.
 • Vooraf en achteraf dient de les-/repetitieruimte en gereedschappen/instrumenten gedesinfecteerd te worden. De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de les-/repetitieruimte aanwezig.
 • Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.
 • Wijs cursisten/leerlingen/deelnemers (en hun eventuele begeleiders) op de eigen verantwoordelijkheid voor hygiëne en en geef desgewenst aan waar men daarover informatie kan vinden;
 • Culturele verenigingen/groepen dienen een rooster met een heldere taakverdeling voor het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte op te stellen, voor zover dit niet al door de verhuurder/eigenaar is afgedekt.
 • Deel onderling geen materialen/instrumentarium, beperkt dit tot de direct betrokken gebruiker. Voor zover individueel toegewezen materialen/instrumentarium niet al door de gebruiker(s) mee naar huis worden genomen, dienen deze duidelijk gelabeld te worden met de naam van de gebruiker.