Elzer Educatie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Elzer Educatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

  Als Elzer Educatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Elzer Educatie
  Oliemolenstraat 14
  9203 ZN Drachten
  info@elzereducatie.nl
  06-48040640
  Contactpersoon: Dominique Elzer- Rombouts

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Elzer Educatie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Onze cursistenadministratie en facturatie

 • Het versturen van informatie over ons cursusaanbod in de vorm van een nieuwsbrief of mailing.

  Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij afhankelijk van de doelstelling naar één of meerdere van de volgende gegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/ tussenvoegsel – Adres – Postcode – Plaats – Telefoonnummer – E- mailadres – Geboortedatum – Bankrekeningnummer.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is en uitsluitend voor uitvoering van de beschreven doeleinden.Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor direct of indirect schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Elzer Educatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • De apparatuur die wordt gebruikt wordt up to date gehouden;

 • Alle medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels en hebben een verklaring ondertekend;

 • Technische maatregelen als firewalls, virus-scanners, encryptie en met sterke

  wachtwoorden beschermende accounts zijn genomen;

 • Back-ups en dergelijke worden extern bewaard en papieren persoonsgegevens worden veilig opgeborgen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteitspersoonsgegevens.nl, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!