Algemene voorwaarden

Laatst bewerkt op 13 dec. 2022

1.1 Cursusjaar
Elzer Educatie gaat uit van 36 lesweken per seizoen. Het cursusjaar loopt van 18 september 2023 t/m 7 juli 2024. De vakantieregeling is afgestemd op de schoolvakanties van Regio Noord.

1.2 Lessen/cursussen
Elzer Educatie kent twee soorten lessen:

 1. Lessen van onbepaalde duur.
  Lessen in de breedste zin van het woord, die periodiek, aaneensluitend worden gegeven en geen specifieke einddatum hebben. Onze jaarcursussen vallen hier onder.
 2. Cursussen van bepaalde duur
  Een cursus die bestaat uit lessen, in de breedste zin van het woord, die worden gegeven gedurende een periode met een specifieke einddatum.

Het onderscheid tussen lessen/cursussen met onbepaalde- en bepaalde duur is van belang voor;

 • De wijze van afmelden (zie 5)
 • De consequenties bij eventuele lesuitval (zie 6)
 • De betalingsmogelijkheden (zie 9)

 2. Inschrijven
Het inschrijven dient te gebeuren via het de widget op de website of via de Elzer Educatie app.

 1. Lessen van onbepaalde duur
  Een cursist verbindt zich voor een periode van minimaal 6 maanden aan Elzer Educatie.
 2. Lessen van bepaalde duur
  Inschrijven voor een cursus van bepaalde duur is bindend voor de gehele cursusduur.
 3. Proefles
  Aan een proefles zijn kosten verbonden. Dit bedrag dient voor aanvang van de proefles te zijn betaald.

Het annuleren van de inschrijving is alleen mogelijk als de eerste les nog niet is ingepland en dient schriftelijk (administratie@elzereducatie.nl) te gebeuren. Is de eerste les al ingepland, maar nog niet gegeven, dan is annulering nog mogelijk tot uiterlijk 48 uur vóór de eerst ingeplande les. Deze les wordt echter wel in rekening gebracht.

Inschrijven via de website wordt aangemerkt als zijne de ondertekening van het inschrijfformulier.

3. Tarieven
Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen vóór aanvang van het cursusjaar. Voor de leeftijdsbepaling is de 1e van de eerste maand van de periode leidend.

4. Betalingsplichtige
Als betalingsplichtige wordt aangemerkt

 1. Degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die jonger is dan 18 jaar.
 2. De cursist die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
  N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

5. Betaling lesgeld
Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso of door het overmaken van het totaal verschuldigde lesgeld aan Elzer Educatie binnen 10 dagen na het ontvangen van de factuur. Wanneer je je inschrijft bij Elzer Educatie en de eerste les hebt ingepland, is er sprake van een rechtsgeldig tot stand gekomen overeenkomst, dit brengt een betalingsverplichting met zich mee.

 1. Betalen via automatische incasso in termijnen.
  Bij het betalen in termijnen wordt het lesgeld geïnd door middel van automatische incasso. Bij een automatische incasso houdt ondertekening van het inschrijfformulier tevens in dat de betalingsplichtige goedkeuring geeft voor het starten van een automatische incasso. Bij betaling in termijnen wordt er maandelijks (maximaal 10 termijnen) geincasseerd. Betalingen van korte cursussen kan in maximaal twee termijnen plaatsvinden. Voor iedere mislukte incasso (doordat er bijvoorbeeld te weinig geld op de rekening staat of de incasso onterecht wordt gestorneerd), wordt er €2,50 extra administratiekosten gerekend.
 2. Betaling in één keer
  Bij betaling van het lesgeld in één keer moet het bedrag binnen 10 dagen vanaf de factuurdatum door Elzer Educatie zijn ontvangen. Inning van factuurbedragen tot €100,- geschied in één keer.
 3. Verzuim betalingen
  Indien een cursist in verzuim is in de (tijdig) nakoming van zijn verplichtingen, worden na een betalingsherinnering de rente en redelijke kosten van invordering in rekening gebracht. Elzer Educatie behoudt zich het recht om vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten alsook de hieruit vloeiende gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Achterstallige betaling kan, zonder dat de lesgeldverplichting vervalt, tot lesontzetting leiden.

6. Opzeggen/uitschrijven
De regels voor het uitschrijven zijn verschillend voor lessen van onbepaalde duur en lessen van bepaalde duur. 

 1. Lessen van onbepaalde duur
  Het opzeggen van de lessen dient schriftelijk te gebeuren via administatie@elzereducatie.nl of via de club-app. Er geldt hierbij een opzegtermijn van één kalendermaand (na de eerste zes maanden). Cursisten die het lesgeld voor het volledige seizoen hebben betaald krijgen het teveel betaalde lesgeld teruggestort.
 2. Lessen van bepaalde duur
  De cursist verbindt zich tot deelname voor de bepaalde duur van de cursus (zie ad. 1.2b) Restitutie van lesgeld is hierbij niet mogelijk.

7. Lesuitval

 1. Cursussen van onbepaalde duur
  Ons seizoen bestaat uit 36 lesweken. Als door toedoen van Elzer Educatie de lessen niet dor kunnen gaan, zal Elzer Educatie zich inspannen om de uitgevallen lessen in hetzelfde cursusjaar in te halen. Wij garanderen 95% van de lessen bij een cursus voor onbepaalde duur. Vallen er gedurende het cursusjaar meerdere lessen uit, dan is teruggave van een deel van het lesgeld mogelijk. Het gemiste aantal lessen kan ook worden ingehaald tijdens de inhaalweken aan het einde van het cursusjaar. Mochten door overheidsmaatregelen lessen niet door kunnen gaan zullen de lessen voor zover mogelijk digitaal gegeven worden.
 2. Cursussen van bepaalde duur.
  De onder a. vermelde bepaling is niet van toepassing op cursussen van bepaalde duur. Wij garanderen 90% van de lessen bij een cursus van korte duur.

8. Verhindering
Mocht een afgesproken les geen doorgang vinden door verhindering van de docent dan wordt dit gemeld via (een pushbericht) in de club-app. Bij verhindering van de cursist verwacht Elzer Educatie én de docent dat de cursist dit tijdig aangeeft in onze club-app. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie van lesgeld of het volgen van een extra les. In overleg en bij tijdig melden wordt er door de docent gekeken of het mogelijk is de les op een ander tijdstip in te halen.

9. Wijziging in groepsgrootte of lesduur
Vermindering van groepsgrootte gedurende het cursusjaar, bijvoorbeeld door het vertrek van cursisten, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de cursisten die lessen volgen. Wel behoudt Elzer Educatie zich het recht voor, deze cursist(en) indien mogelijk in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato te verkorten. Indien het in het opvolgende jaar om welke reden dan niet mogelijk is aan cursisten die de lessen vervolgen, een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt Elzer Educatie zich het recht voor de cursist een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden. Indien de cursist zich hiermee niet kan verenigen, kan hij of zij uiteraard opzeggen zonder dat de cursist gehouden is aan een opzegtermijn.

10. Promotiemateriaal
Foto’s en videomateriaal die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van Elzer Educatie. Mocht de cursist hier bezwaar tegen hebben kan hij/zij dit in de club-app kenbaar maken.

11. Huisregels
Wij vinden een veilig klimaat belangrijk in onze organisatie. Wij verwachten dat al onze cursisten kennis hebben genomen en zich aan de geldende huisregels houden.

13. Aansprakelijkheid
Elzer Educatie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Schade aan eigendommen van Elzer Educatie, veroorzaakt door de cursist, zullen op de cursist worden verhaald. Op alle rechtsverhoudingen tussen cursist en Elzer Eductie is het Nederlandse recht van toepassing.

13. Gegevens
Bij inschrijving wordt jou e-mailadres opgeslagen in ons nieuwsbrief bestalnd. Je kunt je hiervoor uitschrijven via  de onderstaande link in de nieuwsbrief of de club-app.

Wij slaan je gegevens op in ons klantenbestand zodat wij je ten alle tijden kunnen bereiken. Bekijk voor meer informatie hierover ons privacy beleid.

14. Overige bepalingen

 • In gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Elzer Educatie.
 • Elzer Educatie houdt zich het recht voor tijdens het cursusjaar de lestijden en leslocaties te veranderen
 • Elzer Educatie houdt zich het recht voor andere docenten in te schakelen dan die in het programma vermeld staan.
 • Bij groepscursussen geldt dat bij instroom tot 1 oktober het volledige lesgeld is verschuldigd.
 • Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.

 

Contactgegevens

Hoofdlocatie & leslocatie Drachten
Oliemolenstraat 14
9203 ZN Drachten

Leslocatie Leeuwarden
Van Loonstraat 122
8932 AV Leeuwarden